Á T M E N E T I   S Z Á L L Ó

 

Átmeneti szállónk alapítványunk székhelyén (1044, Budapest, Fóti út 4.) működik 42 férőhellyel.

 

K A P C S O L A T:

 

A  szociális munkások telefonos elérhetősége: 06-1/ 233-11-91

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

Az átmeneti szálló szakmai programja:

 

II./1. Az intézmény struktúrája:

 

 • Intézményvezető
 • Szociális munkatársak
 • Segítők (szociális és ügyeletet teljesítő asszisztensek)
 • Technikai személyzet

 

II./2. A szolgáltatás szükségessége:

 

A Twist Olivér Alapítvány megalakulása óta a hajléktalan emberek támogatását tűzte ki célul. A működés csaknem 30 éve alatt az ellátórendszer több szegmensében képviseltette magát. Ezek közül az egyik a hajléktalan emberek rehabilitációjával foglalkozó rehabilitációs szálló volt, ami az utóbbi 10 évben már hajléktalanok átmeneti szállójaként működött. Az ellátási forma megváltoztatásának legfőbb oka az volt, hogy a rehabilitációs intézményre vonatkozó szakmai előírások sok esetben nem szolgálták a hajléktalan kliensek rehabilitációját, habilitációját, sokkal inkább hospitalizáltak.

 

Tapasztalataink szerint a továbbra is meglévő rehabilitációs elemek alapvető fontosságúak a gondozási folyamatban, ezért a stáb a rehabilitáció filozófiáját, eszközeit, szemléletét, céljait megtartva támogatja klienseit a társadalomba való visszailleszkedés folyamatában.

 

II./3. Az ellátottak köre:

 

Az Európai Gazdasági Térség tagállamainak férfi hajléktalan polgárai közül azok az önellátó és önfenntartó személyek, akik vállalják az intézmény programjában való részvételt, a mindenkori térítési díjnak határidőre való befizetését. Az intézmény az utcán, nem intézményben élő jelentkezők esetén rászorultságuk miatt soron kívüli felvételükről is dönthet.

 

II./4. A intézmény célja, feladata:

 

 • Hajléktalan emberek támogatása a szociális munka eszközeivel, közös célok kitűzésével.
 • A társadalomba való beilleszkedés, visszailleszkedés elősegítése, melynek területei főként a foglalkoztatási rehabilitáció, az előtakarékosság és a kapcsolati rendszer felépítése vagy helyreállítása, addikcióval kapcsolatos problémákban való segítségnyújtás.

 

II./5. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:

 

Lakhatás:

 

 • 1 darab 2 ágyas, 4 darab 4 ágyas, 1 darab 5 ágyas, 2 darab 6 ágyas, 1 darab 7 ágyas szobában nyernek elhelyezést a lakók, így összesen 41 férfi férőhely áll lakóink rendelkezésére.
 • Két fürdő (összesen 6 zuhanyzóval) szolgálja a személyi tisztálkodás lehetőségét.
 • A ház mindkét szintjén található wc.
 • A mosókonyhában 3 db automata mosógép és 3 db szárító áll a lakók rendelkezésére, a fürdőszobában 1 db forgótárcsás mosógép és 1 db centrifuga található.
 • Az intézmény vasalót és vasalódeszkát biztosít a lakók számára.
 • Konyha szolgál a főzésre és étkezésre. Ebben 3 db gáztűzhely és 1 mikrohullámú sütő áll a lakók rendelkezésére. A konyhában minden lakó részére biztosított egy zárható szekrény, illetve egy zárható hűtő rekesz.
 • Szükség esetén lakóink részére konyhai eszközöket, textíliát biztosítunk.
 • Biztosítottak a látogatók fogadására, illetve a közösségi együttlétre szolgáló helyiségek. (Könyvtár -  TV-szoba, hall, konyha, kert).
 • Látogatási idő: minden nap 09 h - 21 h között van. Személyes beszélgetések lebonyolítására külön helyiség biztosított.
 • A földszinten elsősegély- nyújtásra alkalmas, szeparált helyiség lett kialakítva.

 

Tanácsadás, ügyintézés segítése, szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése:

 

 • Az intézményben az igénybe vevő bevonásával, a jogait és lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítás, megfelelő információk átadása történik, amelyek a hajléktalanság okozta ártalmak csökkentésére illetve a hajléktalanságból való kikerülést szolgáló cselekvésre, magatartásra ösztönöznek. A szociális munkások tájékoztatják az igénybe vevőket a foglalkoztatási, egészségügyi, mentális, lakhatási és egyéb szociális és egészségügyi ellátásokról.
 • A szállón internetezési, valamint hivatalos ügyekben telefonálási lehetőség biztosított.
 • A munkatársak segítséget nyújtanak a hivatalos ügyek intézésében, okmányok beszerzésében.

 

Egyéni esetkezelés:

 

 • A szálláson az egyéni és csoportos esetkezeléssel az igénybe vevők számára az önálló életvezetés visszaállításában, illetve kialakításában, a kapcsolatteremtő, kapcsolatmegőrző képességek fejlesztésében, a társas kapcsolatok alakításában, a közösségi élet normáinak elfogadásában, a kulturális (re)integrációban, szabadidős tevékenységek gyakorlásában, a lakhatás megoldásában és megőrzésében nyújt segítséget.
 • Az együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat során a segítő és az igénybe vevő számba veszik és mozgósítják a saját és a támogató környezet erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb lakhatási krízis és szociális problémák kialakulásának megelőzésébe.

 

Készségfejlesztés

 

 • Az intézményben szabadidős programokon lehet részt venni, amelyek az egyéni és társas készségek fejlesztését szolgáló alkalmak, és lehetőséget biztosítanak a társadalmi kiilleszkedését oldó magatartásformák gyakorlására.
 • A szállón közösségi helyiség, televízió, DVD lejátszó, házi könyvtár/társasjátékok állnak a lakók rendelkezésére.
 • Minden évben megünnepeljük a karácsonyt és szilvesztert, rendszeresen külső programokat szervezünk.
 • Közösségi programokra a parkosított udvar is használható, bográcsozó-, szalonnasütő hellyel.

 

Gondozás, háztartást pótló segítségnyújtás:

 

 • Szükség szerint az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon, az önellátást, a családi kapcsolatok helyreállítását, a társadalmi visszailleszkedést célzó tevékenységekben, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, és amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését. A segítés és fejlesztés kiterjedhet a személyi higiéniára, a lakókörnyezet otthonossá tételére, a hajléktalan életmódbeli szokásoktól való fokozatos megszabadulásra, háztartásvezetési, pénzkezelési, együttműködést segítő (szobacsoportok) készségek fejlesztésére.

 

Egészségügyi ellátás

 

 • Az intézmény rendelkezik az alapvető gyógyszerek közül a fájdalom és lázcsillapításra szükséges szerekkel.

 

Egyéb szolgáltatások

 

 • Lakógyűlés: A szálláson havonta lakógyűlést tatunk, ahol lehetőség van a szállóval és a munkatársakkal kapcsolatos kérdéseket felvetni, és azokra választ kapni.
 • Értékmegőrzés: Lehetőség van készpénz és értékek leadására. A megőrzésre átvett készpénzről és értékekről tételes felsorolás alapján átvételi elismervény készül, melyet két tanú aláírásával hitelesít, és 1. eredeti példányát át kell adni az ellátott számára. A megőrzésre átvett készpénzt és értékeket a azálló páncélszekrényében vagy – megállapodás szerint -  pénzintézetben helyezzük el. Minden esetben pénzintézetben kell elhelyezni az ellátottól átvett készpénzt, ha az intézmény kezelésében lévő, adott lakó tulajdonát képező személyes letét az öregségi nyugdíj legkisebb összegének egy havi mértékét meghaladja. Az intézmény csak a leadott értékekért, készpénzért vállal felelősséget, a szobákban, szekrényben őrzött értékekért, készpénzért, annak tulajdonosa felel.

 

 

II./6. Az ellátás igénybevételének a módja

 

   Az átmeneti szállásra való felvételi eljárás írásbeli kérelemre indul, mely kérelmet az alapítvány igazgatójához (külön rendelkezés alapján átruházott hatáskörben az átmeneti szálló vezetőjéhez) kell benyújtani. A benyújtott kérelmet, az átmeneti szálló szakmai stábjának javaslata alapján a jogosult elbírálja, döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt, amit a jelentkezőnek személyesen kell átvennie a döntés hetében. A pozitív elbírálásban részesült jelentkező felkerül a szálló várólistájára, ami után minden héten személyesen meg kell erősítenie szándékát.

 

II./7. Az intézményben folyó szakmai munka:

 

A gondozási folyamat:

 

 1. Felvételi folyamat:

 

 • A fix felvételi napon (a hónap első hétfőjét kivéve minden hétfőn15-18 óráig), legalább két szociális munkatárs jelen van, egyenként ülünk le a kliensekkel felvenni a felvételi kérelmet
 • A felvételi beszélgetés során az intézmény bemutatása kap központi szerepet, ezen kívül igyekszünk felmérni, hogy a jelentkező képes-e az önfenntartásra majd a lehetséges beköltözést követően (figyelembe véve a jövedelmi helyzetet, az egészségi állapotot). A kölcsönös információcsere után az ügyfél mérlegel, hogy továbbra is fenntartja-e a felvételi kérelmét.
 • Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ha valakinek nem intézményünk a megfelelő megoldás problémáira, akkor adjunk információt más intézményi formákról, ha ezt a jelentkező igényli
 • A felvételi kérelemről a szakmai team dönt, e döntésről a jelentkezőt írásban értesítjük (az értesítőt az intézményben veheti át személyesen)
 • Amennyiben a jelentkező felvételt nyer, de az intézményben nincs szabad férőhely várólistára kerül. A hely fenntartás hetente egyszer szükséges megerősíteni telefonon vagy személyesen az intézmény ügyeletesénél. Aki ezt elmulasztja, az lekerül a várólistáról.

 

 1. A gondozási folyamat kezdete:

 

A szállóra való felvételt követően minden lakónak lesz egy személyes szociális munkása. Törekszünk arra, hogy már a felvételi folyamatot elkezdő munkatárs legyen a későbbi segítő. Az első időszakban a tervek, célok megfogalmazása az elsődleges, amelyek a 30. napig írásos formában rögzítésre kerülnek. Gyakori ekkor, hogy az irreális vállalásokat szükséges a realitással összevetni oly módon, hogy közösen megvizsgáljuk a célokhoz rendelhető eszközöket. Az sem ritka, hogy a felvételre került kliens a bekerüléskor még nem képes megfogalmazni céljait. Főként a hosszú távú célok megfogalmazása jelent különös nehézséget, melyen nem csodálkozhatunk, ismerve az életutakat. Ekkor a lehetőségek közös feltérképezése és a rövid távú célok megfogalmazása a fő irány. Nagy hangsúlyt kap ebben az időszakban a szociális munkás és a kliens közötti bizalmi kapcsolat kiépítése, mely különös értéket képvisel a gondozási munkában.

 

Az első szakasz általában az első három hónapot jelenti. A harmadik hónap lejártával a szociális munkás és a kliens közösen értékelik az eddigi folyamatot, megfogalmazzák a további együttműködés lehetőségeit, formáit. Az együttműködési megállapodást a szálló szakmai stábja hagyja jóvá.

 

 1. A gondozás tartalma, lehetséges irányai:

 

Az első időszak befejeztével a szociális munkás és a kliens között köttetett, a szakmai stáb által jóváhagyott gondozási terv alapján folytatódik a közös munka.

 

A folyamat az intézményi filozófiát és a kliens igényeit szem előtt tartva négy fő irányt követhet:

 • a foglakoztatási státusz, a munkaerő-piaci helyzet javítása, stabilizálása
 • a kapcsolatrendszer újraépítése
 • szenvedélybeteg, a józanságot célul kitűző lakó esetében a józanság támogatása
 • szükség esetén felkészülés valamely végleges intézményi formába való átkerülésre.

 

 

Hajléktalanok átmenti szállóját tekintve minden cél esetében hangsúlyt kap, hogy valamiféle lakhatási lehetősége teremtődjön a folyamat végére.

 

A fent említett irányokat nem lehet ilyen élesen elválasztani, azok mindegyike megjelenik problémaként a kliensek életében, a gondozási folyamat azt is elősegíti, hogy ezek mindegyikére fókuszáljunk, a probléma súlyának megfelelő mértékben.

 

Fontos, hogy a folyamat különböző szakaszain a segítő és a kliens értékeljék a közös munkát, a célok megvalósulását, a szükséges eszközök használatát, és szükség esetén alakítsanak a gondozás irányán. E szakaszok értékelése minden esetben a szakmai stáb elé kerül, és ugyanúgy, mint a folyamat elején a stáb hozza meg a végső döntést a szerződés elfogadása tekintetében.

 

 

 1. A gondozás folyamatának lezárása:

 

A folyamat lezárása többirányú lehet. A leginkább kívánatos befejezés az, amikor a gondozási tervben megfogalmazott célok teljesültek, a kliens terveinek megfelelően lép ki az intézmény kereteiből.

 

A folyamat lezárásának, felfüggesztésének másik esete, amikor a kliens úgy távozik az intézményből, hogy az előzetesen kitűzött célok nem teljesültek. Fontos ebben az esetben is közösen végiggondolni, hogy mi az oka annak, hogy nem teljesültek a célok. Azt is lényegesnek tartjuk, hogy a kliens ne lépjen ki az intézményből anélkül, hogy további lehetőségeket ne ismertessen vele a segítője. Ennek lehetséges formája az intézményi jogviszony megszűnése, másik formája pedig a jogviszony megszüntetése. Minden esetben különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy az érintett megfelelő tájékoztatást kapjon a jogorvoslati lehetőségekről.

 

 

II./8. A szakmai stáb:

 

Az intézmény szakmai stábja két részre osztható:

 

 • Esetkezelő szociális munkatársak
 • Szociális és ügyeletet teljesítő asszisztensek (segítők)

 

Mindkét stáb külön tart team megbeszéléseket, köztük a kapcsolatot elsősorban az intézmény vezetője biztosítja. Az esetkezelő szociális munkások hetente tartanak team megbeszélést, a segítők és ügyeletet teljesítő munkatársak kéthetente. Mindkét stáb megbeszéléseit az intézmény vezetője irányítja.

 

 

II./9. A team-megbeszélések:

 

 1. Az estekezelők team értekezletének struktúrája:

 

 • az intézménybe felvételre jelentkező lakók esetismertetése, szükség esetén döntés a felvételről
 • a heti események áttekintése az eseménynapló alapján
 • az intézményben lakókkal kapcsolatos események, történések, problémák hírek átbeszélése, esetmegbeszélés
 • team-döntést igénylő esetek, események megvitatása, ismertetése, döntés
 • a ház technikai, operatív működésével kapcsolatos információk
 • a segítői teammel való közös munka részleteinek átbeszélése
 • egyéb

 

 1. A segítői team értekezletének struktúrája:

 

 • az elmúlt két hét eseményeinek megvitatása az eseménynapló alapján
 • szükség szerint az esetkezelő team döntéseinek ismertetése, indoklással
 • lakókkal kapcsolatos információk cseréje
 • a ház technikai, operatív működésével kapcsolatos információk, teendők, javaslatok, észrevételek átbeszélése
 • egyéb

 

 

II./10. A szociális munka eszközei, szemlélete:

 

Az intézményben lakókat személyes szociális munkások támogatják. A segítségnyújtás elsődleges módszere az egyéni estemunka. Ennek során a segítő törekszik a bizalmi kapcsolat kialakítására, képviseli kliensét az intézmény szakmai stábja előtt, együttműködik más intézményekkel. A szociális munka minden lépésénél hangsúlyt kap a Szociális Munka Etikai Kódexében foglalt alapelvek, etikai normák szabályok ismerete, betartása.

Alapvető fontosságú a klienssel folytatott közös munka minden szakaszában a partnerségi viszony hangsúlyozása, illetve az arra való törekvés. Ez elsősorban a szociális munkás feladata és felelőssége. Kiindulópontja az a szemlélet, hogy azok az emberek képesek felnőtt módon viselkedni, akiket felnőttként kezelnek. Hajléktalan emberekről lévén szó különös figyelmet szükséges fordítani az emberi méltóság tiszteletben tartására. Különös figyelmet kell fordítani a munka minden pontján arra, hogy mind az együttműködésbe, mind a kliens képviseletében ez hangsúlyt kapjon.

 

 

II./11. Az intézmény és a team működéséhez szükséges alapdokumentumok:

 

 • SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat)
 • Személyügyi nyilvántartás
 • Munkaköri leírások
 • A Szociális Munka Etikai Kódexe
 • Az átmeneti szálló Házirendje
 • Eseménynapló
 • Team-napló
 • „Kliens-mappa”, mely tartalmazza a törvény által előírt adminisztrációt, azon felül pedig a esetkezelő munkához szükséges, közvetlenül a kliens ügyeihez kapcsolódó iratokat, anyagokat.

 

A „kliens-mappa” egyik leglényegesebb része a személyre szabott egyéni megállapodás. Általában többlépcsős folyamat a végleges megállapodás elkészítése, és a gondozás során ez továbbra is alakítható. Ennek feltétele a megkötéskor jelenlévő három szereplő közös akarata. (Kliens, személyes szociális munkás, az Átmenti szálló stábja)